Home 2017 April 02 Lưu Nguyệt Phi Tinh là gì ?

Lưu Nguyệt Phi Tinh là gì ?

Lưu Nguyệt Phi Tinh là gì ?

Theo phép Phi Tinh của Huyền Không trong mỗi đại vận không phải các Phi Tinh bài bố một cách cố định. Nguyên lý của Dịch là “cùng tắc biến, biến tắc thông” tức là luôn vận động theo thời gian. Vì thế, Huyền Không có tinh toán đến Lưu Niên Phi Tinh hàng năm, hàng tháng. Sự phối hợp Lưu Niên Phi Tinh hàng năm, và Lưu Nguyệt Phi Tinh hàng tháng đến quá trình vận khí vô cùng quan trọng. Nó có thể làm biến đổi sự tác động cuả Phong Thuỷ đến nhà cửa theo chiều hưóng tích cực hoặc tiêu cực.Mỗi năm thì Lưu Niên Phi Tinh thay đổi và có một sao nhập trung cung, các sao khác tính toán bằng cách bay thuận chiều Lường Thiên Xích.Trong mỗi tháng lại có một sao nhập trung gọi là Lưu Nguyệt Phi Tinh, các sao còn lại cùng được tính toán bằng cách bay thuận chiều Lường Thiên Xích. Lưu Nguyệt Phi Tinh được tính toán qua bảng sau :

SAO NHẬP TRUNG CUNG


Tháng


Năm Tí Ngọ Mão Dậu


Năm Thìn Tuất Sửu Mùi


Năm Dần Thân Tỵ Hợi


1


8


5


2


2


7


4


1


3


6


3


9


4


5


2


8


5


4


1


7


6


3


9


6


7


2


8


5


8


1


7


4


9


9


6


3


10


8


5


2


11


7


4


1


12


6


3


9


Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *