Home Chuyên đề Lưu nguyệt Phi Tinh năm Bính Tuất – 2006

Lưu nguyệt Phi Tinh năm Bính Tuất – 2006

Lưu Nguyệt Phi Tinh là gì ?

Theo phép Phi Tinh của Huyền Không trong mỗi đại vận không phải các Phi Tinh bài bố một cách cố định. Nguyên lý của Dịch là “cùng tắc biến, biến tắc thông” tức là luôn vận động theo thời gian. Vì thế, Huyền Không có tinh toán đến Lưu Niên Phi Tinh hàng năm, hàng tháng. Sự phối hợp Lưu Niên Phi Tinh hàng năm, và
Đọc thêm