Home Phật pháp Dòng truyền thừa Drikung Kagud

Dòng truyền thừa Drikung Kagud

Cuộc đời của tổ Gampopa

Bảo Châu Trang Nghiêm của Giải Thoát được gọi là những dòng kết hợp của các truyền thống Kadam và Đại Thủ Ấn (Mahamudra) (bka’-phyag chu-bo gnyis-‘dres). Tác giả của nó là Gampopa (sGam-po-pa bSod-nams rin-chen) (1079-1153), đã được nhiều đạo sư Kadampa giảng dạy các hành trì và quan điểm của dòng truyền thừa […]
Đọc thêm

Các vị Phật tổ theo dòng truyền thừa không gián đoạn mật tông Tây Tạng Drikung Kagud

Phật Kim Cương Trì Vajradhara nghĩa đen là bậc trì giữ kim cương. Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara là Đức Phật nguyên thủy, hiện thân của tất cả chư Phật trong ba đời và là tinh túy của tam thân – thân của chư Phật. Đức Phật Kim Cương Trì cũng biểu trưng cho […]
Đọc thêm