Home 2014 November 23 Cổng cửa kỵ làm bên cao bên thấp không cân xứng.

Cổng cửa kỵ làm bên cao bên thấp không cân xứng.