Home 2015 July 27 An Tâm

An Tâm

An Tâm

Tổ Huệ Khả đến gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Huệ Khả thưa:

– Bạch Hòa thượng, tâm con không an xin Hòa thượng dạy con pháp an tâm.

Tổ Bồ-đề-đạt-ma nói:

– Đem tâm ra ta an cho.

Ngài Huệ Khả sửng sốt tìm tâm, tìm mãi không thấy mới thưa:

– Con tìm tâm không được.

Tổ nói:

– Ta an tâm cho ngươi rồi.

Ngài Huệ Khả lãnh hội được, thời gian sau trình:

– Bạch Hòa thượng, con dứt hết các duyên.

Tổ Bồ-đề-đạt-ma nói:

– Coi chừng rơi vào không.

Ngài Huệ Khả thưa:

– Rõ ràng thường biết, không sao được?

Tổ liền ấn chứng.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *