Home 2015 September 09 Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Thu sơn xuất sát

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Thu sơn xuất sát

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Thu sơn xuất sát
Huyền Không lấy lý khí tức là tinh bàn để xét sự phù hợp của loan đầu tức là địa hình xung quanh cuộc đất cần khảo sát. Phép tắc quan trọng của Huyền Không là xét sự sinh vượng của Phi Tinh để luận về núi non, sông hồ có hợp cách hay không gọi là phép thu sơn xuất sát. Nếu sông, núi bao xung quanh nằm hợp cách thì sơn khí và thuỷ khí của nó sẽ ảnh hưởng tốt, ngược lại sẽ có ảnh hưởng xấu đến gia vận.


Nguyên tắc xét đoán là nếu Hướng tinh vượng thì cần thuỷ, nếu hướng tinh suy thì cấm kỵ có thuỷ. Ngược lại với hướng tinh, sơn tinh vượng thì cần sơn và sơn tinh suy khí nếu có sơn là tối độc. Sơn tinh suy nếu có thuỷ sẽ có thể hoá giải được hung sát, Hướng tinh suy nếu có sơn cũng hoá giải được. Nếu sơn tinh và hướng tinh cùng vượng thì phương ấy cần có cả sơn cả thuỷ.


Ví dụ : Sơn Ngọ hướng Tí vận 8 lập chính hướng, tinh bàn như sau :473


838


651


562


384


116


927


749


295Phương Ly – Nam cả 2 sơn tinh và hướng tinh Bát Bạch đều vượng nên cần có cả sơn cả thuỷ để vượng đinh, vượng tài. Phương Khảm – Bắc cần có thuỷ, tối kỵ sơn vì sơn tinh Thất Xích thoái khí. Nếu có thuỷ sẽ rất vượng tài do hướng tinh Cửu Tử vượng khí.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *