Home 2016 March 27 Giới thiệu về Chuẩn Đề Phật Mẫu. Phần III – TÔN TƯỢNG:

Giới thiệu về Chuẩn Đề Phật Mẫu. Phần III – TÔN TƯỢNG:

Giới thiệu về Chuẩn Đề Phật Mẫu. Phần III – TÔN TƯỢNG:

III. TÔN TƯỢNG:


Tôn Tượng Chuẩn Đề có nhiều dạng: 4 tay, 6 tay, 14 tay, 18 tay… nhưng thông thường người ta hay thờ phụng Tượng 18 tay.


Tượng Chuẩn Đề Quán Âm của Trung Hoa : Tượng có 4 cánh tay, trên đỉnh đội Định Ấn là một vị Hóa Phật. Bên trái : Tay thứ nhất để trước eo, tay thứ hai cầm Bảo Châu ( Viên ngọc báu ). Bên phải: Tay thứ nhất cầm chày Độc Cổ, tay thứ hai nâng cao lên đem ngón cái và ngón vô danh cùng vịn nhau, Nhũ phòng ( hai vú ) sung mãn lộ xuất biểu thị cho tướng Phật Mẫu.


Tượng Chuẩn Đề Quán Âm của Tây Tạng: Tượng có 4 tay, ngồi Kiết Già trên hoa sen. Hai tay trái phải thứ nhất đặt ở trên rốn cầm Bình Bát. Tay phải thứ hai rũ xuống tác Thí Vô Uý Ấn, tay trái thứ hai co ở trước ngực cầm hoa sen trên hoa an trí một rương Kinh Phạn.


Tôn Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu 18 tay được ghi nhận rất rõ trong Kinh Quỹ.Nay dựa vào Bạch Bảo Khẩu Sao ghi nhận lại sự minh họa ý nghĩa của Tôn Tượng này .


Tượng có thân màu vàng trắng: Màu vàng ( A ) tượng trưng cho Thai Tạng Giới, màu trắng ( VAMÏ ) tượng trương cho Kim Cương Giới. Màu vàng trắng biểu thị cho nghĩa “ Lý Trí chẳng hai, Định Tuệ một Thể” và biểu thị cho Đức Năng Sinh của chư Phật.


Mặt Tượng có 3 mắt: 3 mắt là Phật Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ Nhãn biểu thị cho nghĩa “ 3 Đế chẳng dọc chẳng ngang, nhất như bình đẳng


Thân Tượng có mọi loại trang nghiêm tỏa ánh hào quang tròn sáng rực lửa: Sắc Pháp biểu thị cho nghĩa của Thai Tạng Giới. Mọi loại biều thị cho các Pháp như cát bụi. Trang Nghiêm biểu thị cho nghĩa Bồ Tát dùng phiền não làm Bồ Đề.Ánh hào quang tròn sáng rực lửa biểu thị cho nghĩa Tâm Pháp của Kim Cương Giới, là Trí hay phá mọi ám chướng của Tâm hư vọng.


Thân Tượng có 18 tay:


Hai tay bên trên tác Tướng Thuyết Pháp: Tôn này vào Nhân Đạo hay làm vị Hóa Chủ phá 3 Chướng nên đặt biệt hiện ra 3 mắt Trí nói Pháp lợi sinh nên y theo giáo vì Pháp Cơ khiến cho chứng quả vị của 3 Thân


Bên Phải:


Tay thứ hai tác Thí Vô Úy: 5 ngón tay bên phải biểu thị cho 5 Trí là nghĩa của Quang Minh. Tôn này là Hóa Chủ của Nhân Đạo nên ở Thế Giới Sa Bà có hiệu là Thí Vô Úy ( Abhayamïdada ) . Do hiển nghĩa Đại Bi chân thật sạu rộng nên hiện tay này.


Tay thứ ba cầm cây Kiếm: Cây Kiếm biểu thị cho Trí Tuệ giáng 4 Ma , trừ 3 Chướng, hại 3 Độc , dứt 5 Dục.


Tay thứ tư cầm Sổ Châu ( Tràng Hạt ) : Tràng Hạt biểu thị cho Trí Tuệ mang nghĩa Chuyển Pháp Luân. Mẫu Châu là Bản Tôn A Di Đà. Manh mối của tràng hạt là Quán Âm, đây là manh mối Đại Bi của Quán Âm xâu suốt 108 phiền nảo. Mỗi lần chuyển dời một hạt ắt dứt bỏ một phiền não, nên đoạn 108 phiền não chứng 108 Tam Muội, mỗi mỗi đều đủ cho Pháp, như Đức Thần Lực chẳng thể nghĩ bàn,mỗi mỗi đều đủ vô lượng Bản Thệ Tam Muội của thân khẩu ý.


Tay thứ năm cầm quả Vĩ Nhạ Bố La Ca ( Bìjapùraka): Bìja là hạt, Pùraka là tràn đầy nên Bìjapùraka được dịch là Tử Mãn Quả, quả này chí có ở Thiên Trúc.Quả này biểu thị cho hạt giống mãn vạn hạnh vạn thiện, hiển nghĩa công đức viên mãn của Phật Quả.


Tay thứ sáu cầm cây búa (Phủ Việt ): Cây búa phá tất cả, không có gì không tồi phá được là tồi phá nạn Vô Minh, cắt đứt Hoặc Chướng biểu thị không dư sót.


Tay thứ bảy cầm móc câu: Móc câu ( Anõku’sa ) có nghĩa là vua, 4 biển đều triều tôn nhà vua nên vạn đức đều quy vào Tôn này, nghĩa là vua của các Tôn nên gọi là Phật Mẫu. Sở Thuyên Câu Triệu tất cả chúng sinh khác vào cung Pháp Giới Nội Chứng vốn có là có triệu vào Như Lai Tịch Tĩnh Trí Đức. Do vậy hiện tay cầm móc câu.


Tay thứ tám cầm Bạt Chiết La ( Vajra ) : Đường gọi Độc Cổ Xử là chày Kim Cương, Tam Cổ Xử là Bạt Chiết La ( Vajra ). Tam Cổ Xử hay tồi diệt 3 Độc hiển chư Tôn của 3 Bộ nên là Phật Mẫu của 3 Bộ.


Tay thứ chín cầm vòng hoa báu ( Bảo Man) : Hoa Man xâu suốt hoa lá biểu thị cho nghĩa Vạn Đức Trang Nghiêm, là công đức của Bình Đẳng Tính Trí.


Bên trái:


Tay thứ hai cầm cây phướng báu Như Ý: Phướng báu Như Ý là phướng báu của Tâm Bồ Đề ( Bodhicitta ) có địa vị cao tột. Đối với chúng sinh không có Phước Tuệ , bần cùng thì ban cho Nguyện Thế Xuất Thế. Viên ngọc báu ( Bảo châu ) là gốc rễ của mọi thiện, đáy nguồn của vạn hạnh.


Tay thứ ba cầm hoa sen hồng: Hoa sen hồng tên Phạn là Padma.


Hoa sen là tự tính thanh tĩnh biểu thị cho nghĩa Tự Tính Thanh tĩnh của tất cả các Pháp. Là Pháp tĩnh 3 Độc , 5 Dục, tất cả tội của Nhân Gian.


Màu hồng biểu thị cho màu sắc khả ái ( đáng yêu )


Tôn này vào Nhân Đạo làm vị Hóa Chủ nên đặc biệt dùng hoa sen hồng biểu thị cho Đức này


Tay thứ tư cầm bình Táo Quán: Cái Bình mang nghĩa chứa đầy tất cả vật. Phật Mẫu Tôn sinh ra các Tôn trong 3 Bộ là Đức chứa đầy. Do vậy hiện thị tay cầm bình Táo Quán.


Tay thứ năm cầm sợi dây: Sợi dây biểu thị cho nghĩa giáng phục Ác Ma. Các Tôn Phẫn Nộ ( Krodha Nàtha ) hay cầm sợi dây. Tôn này trói buộc kẻ khó phục khiến cho khuynh động dẫn vào cung Pháp Giới vốn có. Trong 4 Nhiếp Phương Tiện thì đây là phương tiện Đại Bi cực vị vậy.


Tay thứ sáu cầm bánh xe: Bánh Xe ( Luân_ Cakra ) nghĩa là chuyển hoặc tồi phá, biểu thị cho sự lưu chuyển sinh tử trong 25 Hữu. Khi luân chuyển đã diệt thì bánh xe dừng lại vậy.


Tay thứ bảy cầm loa : Loa là vỏ ốc ( ‘Sanõkha ) mang nghĩa nói tịch tĩnh như Pháp. Lại biểu thị cho tiếng rống của sư tử, khi sư tử rống thì muôn thú trong sơn dã đều bị giáng phục. Nay dùng tiếng vang lớn của loa khiến giáng phục loại phiền não hoặc chướng của chúng sinh.


Tay thứ tám cầm Hiền Bình: Hiền Bình là Tam Muội Gia ( Samaya ) biểu thị sự chứa đầy 4 Trí Cam Lộ ban cho chúng sinh đều khiến mở Hoa Giác vốn có.


Tay thứ chín cầm rương Kinh Bát Nhã : Rương Kinh Bát Nhã biểu thị cho Thể của Trí Tuệ. 10 phương 3 đời Phật Bồ Tát đều y theo Bát Nhã này thành Chính Giác. Do Tôn này là Phật Mẫu của chư Phật nên cầm rương Kinh Bát Nhã.


Để giúp cho Đồ Chúng dễ ghi nhớ Tôn Tượng 18 tay của Chuẩn Đề Phật Mẫu, các vị Đạo Sư Trung Hoa đã biên soạn bài tán Chuẩn Đề Phật Mẫu là:


Khuôn mặt Bồ Tát như trăng đầy


Sắc tướng trắng vàng rất đoan nghiêm


Nay con đỉnh lễ , thệ quy y


Nguyện thấy Tôn nhan thường cúng dường


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTrên mặt Bồ Tát có ba mắt


Như bốn biển lớn thật lặng trong


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện được năm loại mắt thanh tịnh


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTai Bồ Tát đeo báu trang sức


Mọi thứ thù thắng rất trang nghiêm


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện được Nhĩ Thông , nghe Diệu Pháp


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTLồng ngực Bồ Tát hiện chữ Vạn


Như trăng tròn diệu hiển quang minh


Nay con đỉnh lễ , thệ quy y


Nguyện được Tâm Thông, nghe liễu ngộ


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTBồ Tát đội mão hoa trên đỉnh


Trong mão hóa hiện năm Như Lai


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện được Từ Tôn ban quán đỉnh


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTBồ Tát khoác áo màu trắng tinh


Sáu Thù đeo thể thật trang nghiêm


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện được quần áo khéo giải thoát


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
Thân Bồ Tát đeo Châu Anh Lạc


Tay, ngón đeo vòng báu trang nghiêm


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện đủ băm hai ( 32 ) tướng Như Lai


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTBồ Tát ngồi thẳng trên hoa sen


Lớn cao chẳng động tựa núi vàng


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện sau sẽ ngồi tòa Bồ Đề


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTMọi chi phần trên thân Bồ Tát


Thường phóng vô lượng ánh sáng lớn


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện được Từ Quang đến hộ niệm


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTay Bồ Tát kết Ấn Thuyết Pháp


Biểu thị khéo nói tất cả Pháp


Nay con đỉnh lễ , thệ quy y


Nguyện được các Pháp đều thông đạt


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTay Bồ Tát cầm Phướng báu diệu


Biểu thị Thế Gian là Tối Thắng


Nay con đỉnh lễ , thệ quy y


Nguyện con hay dựng Phướng Đại Pháp


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTBồ Tát kết Ấn Thí Vô Úy


Dìu dắt chúng sinh bị hiểm nạn


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con mau lìa sự đáng sợ


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTay Bồ Tát cầm hoa sen diệu


Biểu thị sáu căn thường thanh tịnh


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con lìa dơ ( ly cấu ) như hoa sen


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTay Bồ Tát cầm kiếm Trí Tuệ


Hay chặt trói buộc của phiền não


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con chặt đứt Tham, Sân, Si


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTay bồ Tát cầm bình Táo Quán ( rưới vảy )


Tuôn nước Cam Lộ thấm chúng sinh


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con thường được Phật quán đỉnh


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTBồ Tát cầm tràng hoa màu nhiệm


Mọi thứ trang điểm thật thù thắng


Nay con đỉnh lễ , thệ quy y


Nguyện con được buộc lụa Diệu Pháp


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTBồ Tát cầm sợi dây Kim Cương


Khéo hay dẫn nhập vào tất cả


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con được vào Pháp tương ứng


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTay Bồ Tát cầm quả Thiên Diệu


Biểu thị viên thành quả Bồ Đề


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con rộng tu các quả lành


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTBồ Tát cầm bánh xe tám căm


Uy quang chiếu diệu khắm Tam Giới ( 3 cõi )


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con thường chuyển Đại Pháp Luân


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT
Tay Bồ Tát cầm cây búa lớn


Hay phá Pháp Bất Thiện bền chắc


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con đập nát núi Nhân Ngã ( Người và Ta )


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTay Bồ Tát cầm Loa Đại Pháp


Âm thanh chấn động ba ngàn cõi


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con hay nói tất cả Pháp


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTBồ Tát cầm móc câu Kim Cương


Khéo hay câu triệu khắp tất cả


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con thành tựu Pháp Câu Triệu


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTay Bồ Tát cầm Bình Như Ý


Tuôn ra Tạng báu với Kinh Điển


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con thọ dụng thường như ý


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTay Bồ Tát cầm chày Kim Cương


Tám Bộ Trời Rồng đều quy ngưỡng


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con điều phục kẻ khó phục


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTTay Bồ Tát cầm Kinh Bát Nhã


Hàm chứa nghĩa vi diệu thâm sâu


Nay con đỉnh lễ, thệ quy y


Nguyện con không Thầy tự nhiên ngộ


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTBồ Tát cầm viên ngọc Ma Ni


Hào quang tròn trắng không tỳ vết


Nay con đỉnh lễ , thệ quy y


Nguyện Tâm Địa con luôn lanh lợi


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁTPhật Mẫu Chuẩn Đề Đại Bồ Tát


Hiện mười tám tay ngồi trên Đàn


Tám Đại Bồ Tát hộ tám phương


Đệ Tử một lòng quy mệnh lễ


NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỒ TÁT

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *