Home 2013 January 12 Có thể tận dụng ngày xấu để hành sự mà không hoặc ít bị ảnh hưởng bởi tác động xấu của ngày đó ?

Có thể tận dụng ngày xấu để hành sự mà không hoặc ít bị ảnh hưởng bởi tác động xấu của ngày đó ?

Có thể tận dụng ngày xấu để hành sự mà không hoặc ít bị ảnh hưởng bởi tác động xấu của ngày đó ?
Hỏi đáp

Hoàn toàn có thể tận dụng những ngày không tốt nhưng phù hợp với từng người và từng công việc cụ thể. Tuy nhiên cách dùng phải hết sức linh động và chọn giờ cho chuẩn xác. Ví dụ, trong kinh doanh có thể chọn ngày có hành khắc lại bản mệnh đối phương và sinh trợ cho mình thì sẽ rất có lợi cho việc kinh doanh, cho dù ngày đó có thể là ngày không tốt.
Nhiều khi trong quá trình dự đoán một việc cụ thể theo Kinh Dịch, người được dự đoán để đảm bảo việc tiến triển tốt cần lựa chọn ngày giờ hành sự phù hợp với quẻ đã gieo được. Ví dụ quẻ chủ là Càn thuộc Kim nên chọn những ngày có hành Kim hoặc hành Thổ để hành sự. Khi đó sự tốt xấu của ngày không còn nhiều ý nghĩa. Điều này cũng được ứng dụng trong ngày giờ của thuật Phong Thuỷ.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *