Home 2014 August 30 Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Cách thượng sơn hạ thuỷ

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Cách thượng sơn hạ thuỷ

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Cách thượng sơn hạ thuỷ
Đối với cách thượng sơn hạ thuỷ nói chung là xấu vì sơn tinh toạ ở hướng và hướng tinh toạ ở sơn, để sử dụng cần có cách toạ không triều mãn, tức là phía sau huyệt cần rộng thoáng có thuỷ, phía trước có sơn tinh án ngữ. Đối với cách toạ thật triều hư, thiên khí được nạp vào ở hướng nên cần có minh đường rộng thoáng có thuỷ đón lấy dương khí, địa khí nạp vào phía sau, cần có sơn tinh thu nạp âm khí. Ngược với cách này, cách toạ không triều mãn lấy thiên khí phía sau và nhận địa khí phía trước huyệt.


Phải quán xét sự lưu chuyển của khí, phối hợp để luận cho huyệt và dương trạch, lý khí cần đồng nhất, thu được khí tốt từng vận và tụ khí ở huyệt.


Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *