Home Phật pháp Thực hành Phật pháp

Thực hành Phật pháp

Câu hỏi: Tại sao ủng hộ a dua theo người đang làm việc sai trái cũng chịu quả báo cùng người đó? Về mức độ thì nhẹ hay là nặng hơn?

Khi ta có những người bạn xấu, họ tạo những ác nghiệp nhưng chúng ta không tán đồng với những ác nghiệp của họ, không làm những việc họ muốn ta làm thì ta không có chịu quả báo giống như họ. Còn nếu ta hoan hỉ với việc họ làm thì sẽ phải chịu […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Tại sao gây cản trở khó khăn cho các vị Bồ Tát hoằng pháp lại chịu quả báo nặng nề đến như vậy?

Nếu vị Guru của ta là một vị Bồ Tát và ta bất đồng ý kiến với Ngài, ta khởi tâm sân hận đối với Ngài rồi nói điều đó với những người khác khiến họ phát khởi tri kiến sai lạc, bất tịnh về vị Đạo sư thì tất cả sẽ bị đọa địa […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Xin ngài giải thích cho chúng con về cõi tịnh độ và khi một đấng giác ngộ nhập Niết Bàn thì việc đó có lợi lạc gì cho chúng sinh ạ?

Cõi Tịnh Độ là hiện thân của Bồ Đề Tâm. Các cõi tịnh độ đều được hóa hiện ra bởi Tâm Bồ Đề của các vị Phật. Những ai trưởng dưỡng được Tâm Bồ đề làm lợi lạc chúng sinh thì do có sự tương đồng người đó có thể sinh về cõi Tịnh Độ. […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Chúng con là cư sĩ và không phải lúc nào chúng con cũng có bậc đạo sư bên cạnh vậy Ngài khuyên chúng con nên tu tập như thế nào?

Sự hiện diện về tinh thần quan trọng hơn sự hiện diện về thân xác. Giữa tâm và tâm không có khoảng cách [vật lý]. Nếu con hướng tới Guru của con với tâm chánh niệm thì tâm tỉnh giác và chánh niệm của con cũng giống như tâm chánh niệm và tỉnh giác của […]
Đọc thêm