Home 2017 June 03 Câu hỏi: Hai vợ chồng con xung khắc, nay chỉ sống vì con cái. Có nên chia tay không hay coi đây là nghiệp?

Câu hỏi: Hai vợ chồng con xung khắc, nay chỉ sống vì con cái. Có nên chia tay không hay coi đây là nghiệp?

Câu hỏi: Hai vợ chồng con xung khắc, nay chỉ sống vì con cái. Có nên chia tay không hay coi đây là nghiệp?

Nếu cả hai đều muốn chia tay thì có lẽ chia tay là tốt nhất cho họ. Còn nếu một trong hai người hoặc cả hai không muốn chia tay thì nên coi đây là cơ hội để tu hạnh kham nhẫn, Hãy giúp đỡ người kia và coi người kia là thầy của mình trong việc tu trì. Nên tu “Ba bảy Pháp hành Bồ tát đạo” nhất là phần về hạnh kham nhẫn. Hãy xem người kia là vị thầy dạy mình hạnh kham nhẫn.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *