Home 2017 June 03 Câu hỏi: Nếu có một người mẹ đang mang bầu một bào thai mà biết chắc chắn rằng bào thai đó bị dị dạng tật nguyền thì bà mẹ đó nên bỏ hay giữ bào thai và những lý do để làm việc đó?

Câu hỏi: Nếu có một người mẹ đang mang bầu một bào thai mà biết chắc chắn rằng bào thai đó bị dị dạng tật nguyền thì bà mẹ đó nên bỏ hay giữ bào thai và những lý do để làm việc đó?

Câu hỏi: Nếu có một người mẹ đang mang bầu một bào thai mà biết chắc chắn rằng bào thai đó bị dị dạng tật nguyền thì bà mẹ đó nên bỏ hay giữ bào thai và những lý do để làm việc đó?

Nếu thực sự bào thai bị dị dạng tật nguyền thì đứa trẻ sinh ra sẽ rất đau khổ. Trong trường hợp đó nên nạo thai nhưng cần phải cầu nguyện thiết tha mãnh liệt và sám hối đồng thời gửi tới bào thai nhiều lời cầu xin gia trì gia hộ để đứa trẻ sẽ không đau khổ nhiều trong tương lai.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *