Home 2017 June 03 Câu hỏi: Xin thầy cho chúng con biết ý nghĩa của việc quay kinh luân của thầy.

Câu hỏi: Xin thầy cho chúng con biết ý nghĩa của việc quay kinh luân của thầy.

Câu hỏi: Xin thầy cho chúng con biết ý nghĩa của việc quay kinh luân của thầy.

Việc quay kinh luân chính là hoạt động có ý nghĩa tích tập công đức cả về thân, khẩu và ý. Bất cứ ai nhìn thấy kinh luân này đều sẽ không bị đọa vào các cõi thấp. Khi chúng ta lìa đời nếu có kinh luân này bên cạnh thì chúng ta sẽ không bị lang thang trong cõi luân hồi. Bản thân thầy luôn xoay kinh luân trên tay bởi thầy nghĩ đây là công phu tu tập rất tốt cho thân, khẩu, ý của thầy.

Về tâm, muốn xoay được kinh luân tâm ta luôn cần giữ được tỉnh thức và chánh niệm. Thân tích lũy công đức vô lượng nhờ phát triển hạnh kham nhẫn do việc khắc phục khó khăn của việc quay kinh.

Về khẩu, hành động này khiến từng câu minh chú (năng lực khẩu) của Đức Quán Thế Âm phóng tỏa ra xung quanh để cúng dường lên chư Phật và thanh tịnh nghiệp chướng của tất cả chúng sinh. Mỗi vòng quay như vậy giúp từng chủng tự của minh chú hóa hiện ra trong hình tướng của Đức Quán Thế Âm, tỏa ánh sáng và đem lợi lạc đến cho tất cả chúng sinh.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *