Home 2017 June 23 Câu hỏi : Động thổ, xây dựng làm nhà nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt?

Câu hỏi : Động thổ, xây dựng làm nhà nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt?

Câu hỏi : Động thổ, xây dựng làm nhà nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt?

Câu hỏi : Động thổ, xây dựng làm nhà nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt?
Việc tu tạo động thổ vô cùng quan trọng. Nên chọn lựa xem xét cẩn thận ngày giờ trước khi tiến hành, đặc biệt chú ý đến các Phi Tinh năm tháng tránh hướng động thổ bị Ngũ Hoàng chiếu đến. Nên có các cát tinh Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Thiên Xá, Thiên Nguyện, Nguyệt Ân, Tứ Tưng, Thời Đức, Tam Hợp, ngày Trực Khai.
Kỵ nhất là phạm Ngũ Hoàng, ngày Nguyệt Kiến, Thổ Phủ, Nguyệt Phá, Kiếp Sát, Tai Sát, Nguyệt Sát, Nguyệt Hình, Nguyệt Yếm, Thiên Hỏa, Địa Hỏa, ngày Trực Bình, Trực Thu, Trực Bế.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *