Home 2017 June 06 Thực hành quay kinh luân – phương tiện thiện xảo

Thực hành quay kinh luân – phương tiện thiện xảo

Thực hành quay kinh luân – phương tiện thiện xảo

Bánh xe cầu nguyện này làm bằng sắt , trong bánh xe này là vô vàn thần chú OM MANI PADME HUM được in lên giấy lụa mỏng . Cuốn quanh một trục quay. Có những bánh xe được quay bằng tay, hay bàng sức nước, lửa và gió.
Nếu trong bánh xa này có 1000 thần chú Om Mani Padme HUm thì cũng tương tự như tụng 1000 biến chú này vậy. Nếu trong bánh xe có 100000000000 biến chú mà bạn quay 1 vòng cũng như tụng ngần nấy thần chú. Đây là phương tiện Thiện Xảo nhất để tích tập Công đức một các rốt ráo trong thời gian ngắn.
Ở tây tạng, trước khi đi vào chùa luôn có 1 hàng bánh xe cầu nguyện như vậy để cho phật tử đi vào quay, nhằm tạo được phước đức một cách đơn giản nhất.
Vì trong bánh xe này có chứa Thần chú OM MANI PADME HUM, thần chú của lòng đại bi của bồ tát Quan Thế ÂM. Chú là những Âm Thanh Vi diệu của chư Phật, bí mật khó hiểu và không thể nghĩ bàn.

Được biết rằng mỗi khi trì tụng câu Chân Ngôn Om Mani Padme HUM trong kinh Đại Thừa Trang nghiêm Bảo Vương quyển 2 có dạy :
Phật dạy: Không có ai biết. Thiện nam tử! Sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này vô lượng tương ưng Như Lai mà còn khó biết huống gì là Bồ Tát làm thế nào mà biết được chổ bổn tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát? Tôi đi trải qua các quốc độ khác cũng không biết sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này. Nếu có người thường thọ trì sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni thì khi trì tụng có chín mươi chín Căng già sa hà sa số chư Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ Tát nhiều như vi trần nhóm hội cùng các Thánh chúng Thiên tử ở ba mươi hai cõi trời cũng đều nhóm hội. Lại có bốn Ðại Thiên Vương ở bốn phương làm hộ vệ, có Ta Nga La Long vương, Vô Nhiệt Não Long vương, Ðắc Xoa Ca Long vương, Phạ Tô Chỉ Long vương. Như vậy có vô số trăm ngàn vạn Câu chi na khố na Long vương đến hộ vệ người thọ trì ấy. Lại ở khắp trong cõi đất hết thảy các Dược Xoa Hư Không thần cũng đến hộ vệ. Thiện nam tử! Trong lỗ chân lông Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát có trăm ức Như Lai an trụ và khen ngợi người trì tụng ấy: Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi hãy được như ý ma ni bảo, bảy đời dòng họ của người đều sẽ đều được giải thoát.

Đức Chenreriz – Quán Thế Âm Bồ Tát
Thiện nam tử! Người trì minh kia (kẻ trì chú) ở trong bụng có các trùng, các trùng ấy sẽ được Bất thối chuyển địa vị Bồ Tát. Nếu lại có người lấy sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này mà đeo giữ nơi thân, trên đảnh. Thiện nam tử! Nếu thấy được người đeo giữ ấy, thời cũng như thấy thân Kim Cang, như thấy tháp Xá Lợi, như thấy đức Như Lai, như thấy một trăm ức trí tuệ. Nếu có kẻ trai lành gái tín nào hay y pháp niệm sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này, thì người đó sẽ được vô tận biện tài được trí tụ tụ thanh tịnh, được đại từ bi, như vậy người đó ngày ngày được viên mãn công đức sáu chữ Ba la mật đa. Người đó được trời Chuyển luân Thánh vương quán đảnh, người ấy lời nói hơi trong miệng phát ra, chạm đến thân người nào, người chạm được bất thoái chuyển Bồ Tát, mau chóng chứng đắc Vô thượng bồ đề Chánh đẳng chánh giác. Nếu người đeo giữ và thọ trì lấy tay chạm đến người khác, người được rờ chạm ấy mau được Bồ Tát vị. Nếu kẻ nam người nữ, con trai con gái, cho đến dị loại hữu tình khác, thâý được người đeo và thọ trì ấy, tất cả đều mau được Bồ Tát vị. người như thế đó, vĩnh viễn không còn chịu khổ sanh, già, bịnh, chết, khổ thương xa lìa, mà được sự niệm tụng tương ưng không thể nghĩ bàn. Nay như thật mà nói lên sáu chữ đại minh Ðà Ra Ni vậy.
Chú là những chuỗi mẫu tự được gia trì do những vị đã giác ngộ với mục đích mang lại lợi ích cho chúng sinh. ‘Chú’ nghĩa là ‘bảo vệ tâm’, nó bảo vệ tâm khỏi bị lung lạc bởi những hình tướng và vọng tưởng thế tục mà hậu quả là khổ đau triền miên trong cõi tabà sinh tử tái tục.

Thần chú Lục Tự Đại Minh – Om Mani Padme Hum
Ðược biết những câu chú khác nhau hàm chứa những lợi ích khác biệt của chúng, và phần nhiều chúng chỉ được bí truyền cho những môn sinh đã dự buổi lễ quán đảnh của đúng pháp hành đó. Thế nhưng đối với bảo chú này thì khác, tôn sư Kalu có nhận định là “uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ” và “bất cứ 1 ai cũng có thể dùng tập được” để rút ngắn con đường đến giác ngộ. Ðạo sư Dilgo Khyentse viết, “bảo chú này không phải chỉ là 1 câu gồm mấy chữ tầm thường, mà nó chứa đựng tất cả những ân phước cùng với lòng bi mẫn của Ngài [Avalokiteshvara],” và Ðạo sư khuyến dụ chúng ta lắng nghe câu chú này, “hãy tụng, hãy đọc, và hãy viết xuống chữ bằng vàng cho thật đẹp đẽ. Bởi vì không có mảy may khác biệt giữa chính vị bổn tôn và minh chú – minh chú chính là phần tinh tuý của vị bổn tôn – nên những việc làm này sẽ mang lại lợi lạc lớn lao.”
Tôi được nghe ngài Lama Zopa Rinpoche nói rằng: Nếu bạn có một Bánh Xe Cầu nguyện trong nhà bạn, căn nhà của bạn sẽ giống như Potala, cõi tịnh độ của Đức Phật Bi mẫn. Nếu bạn có một bánh xe cầu nguyện ở bên cạnh khi bạn chết, bạn không cần tới pháp Chuyển Di Thần Thức (phowa) Việc có Bánh Xe Cầu nguyện tự nó trở thành một phương pháp để chuyển di tâm thức bạn tới một cõi tịnh độ. Chỉ nghĩ tưởng tới một Bánh Xe Cầu nguyện là đã trợ giúp cho một người hấp hối phóng tâm thức của họ lên kinh mạch trung ương và thoát ra đỉnh đầu để tái sinh trong cõi tịnh độ của Đức Phật Amitabha và Đức Phật Bi mẫn. Chỉ chạm vào một Bánh Xe Cầu nguyện là đã đem lại một sự tịnh hoá to lớn những nghiệp tiêu cực và các che chướng.

Lạtma Zopa cũng giảng giải, nếu hành giả niệm bảo chú tối thiểu 1.000 biến mỗi ngày thì cơ thể họ sẽ được thánh hoá và như vậy sẽ lợi ích cho những ai đụng chạm họ. Ðiều được nêu lên ở đây là khi dấn thân vào pháp hành chuyển kinh luân và niệm bảo chú, hành giả thật sự trở thành điểm giao tiếp cho những người muốn tiếp xúc năng lực của vị giác ngộ. Theo 1 nghĩa nào đó, cơ thể của hành giả trở thành giống như 1 thánh địa hay giống như 1 bảo tháp –nơi mà pháp thân toàn giác của Phật hoá hiện để lợi lạc chúng sinh.

Bánh xe cầu nguyện ở Nepal
Khi tôi học tại tu viện Drikung đã thấy 1 cái bảo luân to bằng 1 ngôi nhà và kì lạ thay, vào ngày tôi sang thăm Trung Tâm Rime (Rime là 1 tông phái mật giáo với tinh thần bất bộ phái) họ có những bánh xe nhỏ tới nỗi chỉ bằng ngón tay út.

Có những loại khác nhau , bánh xe nước thì giống như 1 cai guồng quay nước chạm vào nó , rồi nước được ban phước . Chảy ra sông hay hồ tịnh hóa cả vạn triệu côn trùng , các loài vật trong hồ hay biển . Loại quay bằng gió thì giống như chiếc chong chóng mà ở Việt Nam ta trẻ em hay chơi! Nhìn rất thích mắt, ở bên trong chúng là thần chú OM MANI PÀDME HÙM . Ngọn gió đi qua chúng , bay vào các chúng sanh khác rồi tịnh hóa những chúng sanh được ngọn gió đó thổi tới . Còn bánh xe lửa , được quay bằng sức nóng , tương tự như đèn kéo quân vậy , ánh sáng bánh xe này phóng chiếu tới đâu , nơi đó được ban phước và trở thành một cõi tịnh độ Potalaka (Phổ đà la) mà người thường không thể nhìn thấy được .
Cũng như vậy , việc có 1 bảo luân nhỏ tới đâu đi chăng nữa trong nhà bạn . Thì căn nhà sẽ trở thành 1 cõi tịnh độ , vì bất cứ chúng sanh nào chết trong nhà bạn sẽ được sanh về các cõi lành!

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *