Home Phật pháp Các luận giải

Các luận giải

Đại thủ ấn

ĐẠI THỦ ẤN Chí tâm đảnh lễ 84 Đại Thành Tựu Giả! Chí tâm đảnh lễ Đại Thủ Ấn! Chí tâm đảnh lễ Kim Cang Thánh Nữ! Đại Thủ Ấn không thể truyền dậy. Nhưng Naropa, con là kẻ thông minh xuất chúng, Con đã trải qua bao khổ hạnh, Với lòng khoan dung nhẫn […]
Đọc thêm

Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp

Nam Ma Táp Ða Nẫm, Tam Miệu Tam Bột Ðà Câu Chi Nẫm, Ðát Nễ Dã Tha: Úm - Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề Ta Phạ Ha Tổng nhiếp 25 bộ đại mạn trà la ni ấn. Lấy 2 ngón tay, ngón vô danh, ngón tay út, tréo với nhau lại bên trong lòng bàn tay, hai ngón tay giữa thì đứng thẳng, hai ngón tay trỏ co vịn vào tiết thứ nhất của
Đọc thêm

Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mệnh Mật Pháp

. Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc truyền đến đời triều vua Ðường ở Trung Hoa thọ trì. . Sa Môn Thích Viên Ðức dịch thành Việt văn. Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật. Nam Mô Cự Môn tinh, thị Ðông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.
Đọc thêm

Giới thiệu về Chuẩn Đề Phật Mẫu . Phần I

(Huyền Thanh dịch) Chuẩn Đề được dịch âm từ các tên Phạn là Cundì , Cunïtïi , Cunïdïhi , Kunïdïi , Cunõdhe , Cunde, Cumïdi , Cumïdhe , ‘Suddhe ( Trong các tên Phạn này thì 2 tên thường được dùng là Cunõdhe với ‘Suddhe ) và được phiên dịch theo các ý nghĩa là Khiết Tĩnh, Thanh Tịnh, Diệu Nghĩa, Minh Giác, Hộ Trì
Đọc thêm
  • 1
  • 2