Archive: May 2017

Cuộc đời của tổ Gampopa

Bảo Châu Trang Nghiêm của Giải Thoát được gọi là những dòng kết hợp của các truyền thống Kadam và Đại Thủ Ấn (Mahamudra) (bka’-phyag chu-bo gnyis-‘dres). Tác giả của nó là Gampopa (sGam-po-pa bSod-nams rin-chen) (1079-1153), đã được nhiều đạo sư Kadampa giảng dạy các hành trì và quan điểm của dòng truyền thừa […]
Đọc thêm

Đại thủ ấn

ĐẠI THỦ ẤN Chí tâm đảnh lễ 84 Đại Thành Tựu Giả! Chí tâm đảnh lễ Đại Thủ Ấn! Chí tâm đảnh lễ Kim Cang Thánh Nữ! Đại Thủ Ấn không thể truyền dậy. Nhưng Naropa, con là kẻ thông minh xuất chúng, Con đã trải qua bao khổ hạnh, Với lòng khoan dung nhẫn […]
Đọc thêm