Home 2017 June 03 Câu hỏi: Con có thể để ảnh Phật trên bàn thờ gia tiên không hay con nên lập một bàn thờ Phật riêng?

Câu hỏi: Con có thể để ảnh Phật trên bàn thờ gia tiên không hay con nên lập một bàn thờ Phật riêng?

Câu hỏi: Con có thể để ảnh Phật trên bàn thờ gia tiên không hay con nên lập một bàn thờ Phật riêng?

Con có thể để ảnh Phật trên cùng một bàn thờ gia tiên, nhưng tất cả phải dưới tượng Phật. Tầng cao nhất là tượng Phật, phía dưới là chư Đạo sư và dưới đó là Bổn tôn (Yidam), dưới nữa là hộ pháp hoặc gia tiên có thể đặt cùng nhau.

Điều quan trọng nhất là khi chúng ta hành trì và hồi hướng cho gia tiên với tình yêu thương vĩ đại thì họ sẽ nhận được lợi lạc lớn lao.

Không có gì sai khi chúng ta để hình tổ tiên chung trên bàn thờ Phật vì với tri kiến thanh tịnh họ cũng đầy đủ Phật tính ở bên trong.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *