Home 2017 June 03 Câu hỏi: Cùng một lúc con có 3 sự lựa chọn để làm việc thiện: đi mua chim hay cá để phóng sinh, đi thăm và trợ giúp người ốm nặng, quyên góp để ấn tống kinh sách. Con không biết nên lựa chọn

Câu hỏi: Cùng một lúc con có 3 sự lựa chọn để làm việc thiện: đi mua chim hay cá để phóng sinh, đi thăm và trợ giúp người ốm nặng, quyên góp để ấn tống kinh sách. Con không biết nên lựa chọn như thế nào, xin ngài cho con biết tiêu chí nào để giúp con trong việc lựa chọn.

Câu hỏi: Cùng một lúc con có 3 sự lựa chọn để làm việc thiện: đi mua chim hay cá để phóng sinh, đi thăm và trợ giúp người ốm nặng, quyên góp để ấn tống kinh sách. Con không biết nên lựa chọn như thế nào, xin ngài cho con biết tiêu chí nào để giúp con trong việc lựa chọn.

Trong ba sự lựa chọn thì việc ấn tống, mua và bán kinh sách lợi lạc nhiều hơn. Tiếp theo là việc giúp đỡ người bệnh; đặc biệt nếu con có thể giúp người đó khỏi bệnh bởi vì thân người là quí báu và làm như vậy là con đã giúp họ tiếp tục sử dụng thân người để hành trì, tu tập.

Về việc bán pháp khí và kinh sách, con phải bán chứ không nên phân phát một cách quá dễ dãi. Không nên bán với giá quá cao mà chỉ cần đảm bảo một khoản thu nhập rất khiêm tốn và việc này sẽ giúp mọi người tích lũy công đức. Nếu con mua kinh sách thì việc đó cũng [có công đức] như cúng dường mandala
– đó là một hành động bố thí rất có ý nghĩa. Bất cứ ai mua pháp khí hoặc kinh sách đều tích lũy nhiều công đức.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *