Home 2017 June 03 Câu hỏi: Cần hiểu và ứng dụng chủ trương không bộ phái/không bè phái (non-sectarianism) trong Kim Cang Thừa như thế nào để có thể tu tập cho đúng đắn.

Câu hỏi: Cần hiểu và ứng dụng chủ trương không bộ phái/không bè phái (non-sectarianism) trong Kim Cang Thừa như thế nào để có thể tu tập cho đúng đắn.

Câu hỏi: Cần hiểu và ứng dụng chủ trương không bộ phái/không bè phái (non-sectarianism) trong Kim Cang Thừa như thế nào để có thể tu tập cho đúng đắn.

Để có thể tu tập tinh thần bình đẳng, không phân biệt đối xử, theo cách nhìn của Kim Cang Thừa, ta cần hiểu rằng trong vũ trụ này mọi chúng sinh đều là thuần tịnh từ khởi thủy. Nếu ta nghĩ chỉ có mình và phái mình/phe mình là thuần tịnh còn những chúng sinh khác là bất tịnh thì ta không thể tu tập Kim Cang Thừa được.

Mọi chúng sinh đều có Phật tính và thân xác đều do 5 nguyên tố (ngũ đại) hợp thành: đất, nước, lửa, gió, không gian. Xét về bản chất, năm nguyên tố đó có chân tánh của năm vị Phật nữ. Năm loại xúc tình tiêu cực (tham, sân, si, mạn, đố) về bản chất chính là 5 loại trí tuệ khác nhau hóa hiện ra mà thành. Đó cũng là bản chất của toàn thể vũ trụ. Hiểu theo cách đó thì một con người là một tiểu vũ trụ bao gồm toàn bộ vũ trụ và tất cả hữu tình chúng sinh. Nếu ta không hiểu rằng bản tánh chân tâm của một con người là thuần tịnh thì không thể thành hành giả Mật Thừa được.

Thấy được rằng vạn pháp đều là hình tướng hóa hiện của bổn tôn tức là đạt đến giai đoạn toàn thiện của Kim Cương Thừa. Đức Milarepa có ba điều tuyên thuyết:
Tôi không nhìn thấy các hiện tượng khác nhau trong cõi Ta bà mà mà tôi chỉ nhìn thấy thực tánh (nature) của các hiện tượng này mà thôi. (Điều này chứng tỏ Milearepa đã trực chứng rằng tất cả các hiện tượng chỉ là huyễn ảo và tự chúng không thể hiện hữu được).

Tôi không nhìn thấy tâm thức vẩn đục của cõi Ta bà mà tôi chỉ nhìn thấy trí tuệ (Điều này có nghĩa là nếu ta nhìn vào chân tâm và nhận ra được bản tánh của mình thì ta sẽ thấy được trí tuệ và đó chính là Phật tánh).

Tôi không nhìn thấy chúng sinh mà chỉ thấy những vị Phật (Đây chính là điểm chính yếu. Các chúng sinh đều có Phật tánh, đức Phật đã dạy như vậy. Vẩn đục là tạm thời và khi tịnh hóa tâm ô nhiễm thì chúng sinh thành Phật).
Vì bản tính của chúng sinh là thuần tịnh không sót một ai nên ta cần phát khởi tâm từ bi với tất cả chúng sinh. Ba điều ngài Milearepa tuyên tuyết không khác gì các vị Phật khác đã tuyên tuyết rằng tất cả chúng sinh đều là các vị Phật đang thành.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *